Integritetspolicy och användarvillkor

English Terms of Use

Med Telia Smart Family vill vi göra det enkelt att komma igång med det smarta hemmet och göra vardagen enklare och roligare. I den här appen kan du skapa en grupp för din familj där ni enkelt kan kommunicera med varandra, se vem som är hemma och när de kom eller gick. Utöver det kan familjen även kontrollera smarta prylar i hemmet.

För att kunna göra allt detta så behöver den här appen:

  • Tillgång till ditt telefonnummer för att registrera dig som användare
  • Tillgång till din kamera för att kunna lägga upp nya bilder i familjeflödet
  • Tillgång till dina fotoalbum för att kunna lägga upp existerande bilder i familjeflödet
  • Tillgång till din position för att visa om du är hemma och när du kom hem eller gick

Telia Smart Family-appen innehåller två positioneringstjänster som kan aktiveras och avaktiveras av användaren. Den ena visar familjen var användaren befinner sig, och den andra om användaren är hemma eller inte. Beroende på vilken/vilka positioneringstjänst(er) som är aktiverad(e) innebär det att medlemmar i din familj kan se om du är hemma eller inte, alternativt var du befinner dig. Din positioneringsdata är inte tillgänglig för någon annan än medlemmarna i din familj, och du kan när som helst avsluta din positionsdelning genom att ändra inställningarna i Appen. Om en positioneringstjänst är aktiverad förmedlas den position som din egen telefon rapporterar, genom Appen.

Telia har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, att rapporterad position är korrekt. Felaktigheter kan av olika anledningar förekomma i den rapporterade positionen som visas i Appen, t.ex. på grund av felaktigheter i telefon eller fel eller fördröjning i överföring av informationen. Positioneringstjänsten är bara avsedd att användas i upplysningssyfte och inte vid nödsituationer där fara för liv och hälsa föreligger.

Smart Family kan även användas för att koppla upp olika sensorer i hemmet. Notera dock att tjänsten inte är byggd för att fungera som en larmtjänst, med de krav på driftsäkerhet som skulle följa med detta. Telia kan därför inte garantera att en notifiering om en aktiverad sensor i ditt hem förmedlas i rätt tid. Om du har krav på 100% driftsäkerhet för uppkoppling av larm bör en annan tjänst väljas.

Dina uppgifter används för att tillhandahålla dig tjänsten. Du kan läsa mer om hur vi hanterar din data och om vår säkerhets- och integritetspolicy. Barn under 13 år behöver förälders godkännande för att använda Telia Smart Family.

Telias allmänna villkor för tjänster till konsumenter gäller för tjänsten Smart Family. Här hittar du de allmänna villkoren.

Privacy Policy & Terms of Use

Till Svensk översättning

With Telia Smart Family (the ”Service”), we want to make it easy to get started with the smart home and make everyday life simpler and more fun. In the Telia Smart Family app (the “App”) you can create a group for your family (the “Family”) where the members of the Family can communicate easily, see who is home and when members of the Family arrived to or left the home.

In order to use all functionality included in the Service, the App needs:

  • access to your phone number, in order to register you as a user
  • access to your camera, for you to be able to publish new photos in your Family feed
  • access to your photos, for you to be able to publish existing photos in your Family feed
  • access to your position, to show whether you are home or not, and when you arrived to or left your home.

Your data is being used to provide the Service to you. You can read more about how we handle your data and our data and privacy policy. Children under the age of 13 need approval from their parents in order to use the Service.

The App includes two positioning services that can be activated and deactivated by the user. The first shows the Family where the user is located, and the second whether or not the user is at home. Depending on which service is activated, members of the Family can see if you are at home or not, and/or where you are located. Your positioning data is not made available to anyone except the members of your Family, and you can terminate your sharing of positioning data at any time by changing the settings in your App.

If a positioning service is activated, the position reported by your phone is conveyed through the App. Telia has no control over, and takes no responsibility for, that the reported position is accurate. Inaccuracies may appear for various reasons, such as errors in your phone or errors or delay in transfer of information. The positioning services are only intended to be used for information purposes and not in connection with emergency where there is danger to life or health.

The Service can be used to connect various devices in the home. However, it should be noted that the Service is not set up to function as an alarm service, with ensuing requirements in terms of availability. Telia cannot guarantee that a notice from a connected sensor or device will be transmitted in a timely manner. If you require 100% guaranteed uptime availability you should use another service.

Telia’s general terms and conditions for services to consumers apply to the Service. The terms and conditions can be found under Telia's general terms and conditions . The Service may only be used for its intended purposes and in accordance with applicable laws and regulations.